Algemene Voorwaarden Linda op Locatie

A. Kerkhoven h.o.d.n. Linda op Locatie (hierna: Linda op Locatie) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53464044 en is gevestigd aan Lingestraat 9 (3404KG) te IJsselstein.


Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten door Linda op Locatie.

3. Diensten: de diensten die Linda op Locatie aanbiedt, zijn het plannen en organiseren van evenementen in brede zin, het verzorgen van de promotie van voornoemde evenementen, het verzorgen van de catering, het inzetten van Artiesten en/of Sponsors, het leveren van drukwerk alsmede advisering op gebied van marketing en communicatie en locatieadvies en de ter beschikking stelling van Software.

4. Evenement: het evenement dat door Linda op Locatie ten behoeve van Opdrachtgever wordt georganiseerd alsmede het organiseren van een locatietour.

5. Linda op Locatie: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt en/of de aanbieder van Producten

6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Linda op Locatie heeft aangesteld, projecten aan Linda op Locatie heeft verleend voor Diensten die door Linda op Locatie worden uitgevoerd, of waaraan Linda op Locatie een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Linda op Locatie, alsmede voorstellen van Linda op Locatie voor Diensten die door Linda op Locatie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Linda op Locatie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Producten: de Producten die door Linda op Locatie worden aangeboden zijn promotionele artikelen (goodies).

8. Artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

9. Optreden: een Evenement of anderszins waarvoor de Opdrachtgever een Artiest wenst in te huren, of heeft ingehuurd en ten aanzien waarvan Linda op Locatie namens Artiest en Opdrachtgever een Artiestenovereenkomst hebben gesloten.

10. Artiestenovereenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde ten aanzien van (een) geboekt(e) Optreden(s) door Artiest.

11. Sponsor: iedere fotograaf, videograaf of andere derden die op het Evenement hun diensten kunnen aanbieden.

12.Software: De door Linda op Locatie aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur.

13. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Software.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Linda op Locatie, elke Overeenkomst tussen Linda op Locatie en Opdrachtgever en op elke dienst die door Linda op Locatie wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Linda op Locatie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Linda op Locatie is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Linda op Locatie niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Linda op Locatie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Linda op Locatie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Linda op Locatie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Linda op Locatie gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Linda op Locatie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Linda op Locatie heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Linda op Locatie te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Linda op Locatie heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. Linda op Locatie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Linda op Locatie wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Linda op Locatie wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Linda op Locatie is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Linda op Locatie van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Linda op Locatie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Linda op Locatie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Linda op Locatie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Linda op Locatie is hierbij leidend.

5. Zowel Opdrachtgever als Linda op Locatie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Linda op Locatie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Linda op Locatie zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Linda op Locatie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Linda op Locatie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie tijdens het intakegesprek. Partijen zullen in samenspraak, met inbreng van Linda op Locatie tot een plan van aanpak/planning komen. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Linda op Locatie aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Linda op Locatie heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Linda op Locatie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Linda op Locatie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Linda op Locatie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Linda op Locatie kan, indien daartoe opdracht is gegeven, Opdrachtgever vertegenwoordigen bij de totstandkoming van één of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken  te leveren.

7. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waarmee Opdrachtgever zelf een Overeenkomst heeft gesloten, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Linda op Locatie is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze Overeenkomst door de betreffende derde, behoudens het geval waarin Linda op Locatie zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.

8. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Linda op Locatie is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee Linda op Locatie kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met Linda op Locatie niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.  

9. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over eventuele calamiteiten en veiligheid. Linda op Locatie is hierin leidend en geeft de richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het Evenement gemaakte (veiligheids)afspraken niet nakomen.

10. Linda op Locatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden, waaronder begrepen drukwerk. 

11. Communicatie met door Linda op Locatie ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Linda op Locatie.

12. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de Overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. 

13. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Linda op Locatie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

14. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Linda op Locatie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Linda op Locatie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Linda op Locatie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

15. Indien Linda op Locatie een locatie heeft gehuurd namens Opdrachtgever, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende locatie met betrekking tot de annulering eveneens van toepassing op de opdracht. Indien Opdrachtgever de gereserveerde locatie wil annuleren, dient Opdrachtgever de kosten van een dergelijke annulering te vergoeden. 

16. Tevens dient Opdrachtgever zich te allen tijde te houden aan de huisregels van de door Linda op Locatie gehuurde locatie van een derde.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Linda op Locatie verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Linda op Locatie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Linda op Locatie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Linda op Locatie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Linda op Locatie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Linda op Locatie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Linda op Locatie gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Linda op Locatie.

4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. Linda op Locatie tijdig en kosteloos beschikking heeft over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waarop of waarin het Evenement wordt georganiseerd c.q. de Diensten moeten worden verricht;
 2. Het terrein, gebouw en/of de locatie waarop of waarin de Diensten moeten worden verricht voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden; 
 3. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten dat Linda op Locatie geen belemmering ondervindt bij de uitvoering bij de Overeenkomst;
 4. De goederen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven, alsmede hulppersonen, tijdig geleverd en/of beschikbaar zijn. Linda op Locatie is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle schade veroorzaakt door de door Opdrachtgever voorgestelde hulppersonen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever;

5. Opdrachtgever verleent Linda op Locatie toestemming de door haar verstrekte gegevens, waaronder verstaan maar niet beperkt tot haar logo en merknamen te gebruiken ten behoeve van de promotie van het Evenement.

6. Indien Partijen de levering en/of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content, alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Catering

1. Linda op Locatie kan indien daartoe opdracht is gegeven de catering verzorgen.

2. Linda op Locatie is niet gehouden tot enige restitutie in geval van een te beperkte of verkeerde dienstverlening. Indien dit het geval is wordt Linda op Locatie in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Partijen kunnen overeenkomen af te zien van herstel. In plaats daarvan voorziet Linda op Locatie Opdrachtgever in een door Linda op Locatie te bepalen korting op een volgende bestelling.  

3. Linda op Locatie handelt volgens de op haar van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne (HACCP).

4. Opdrachtgever is verplicht om tijdig voorafgaand aan de gewenste leveringsdatum het aantal aanwezigen door te geven. 

5. Linda op Locatie staat niet in voor eventuele aanwezigheid van sporen van voedingsmiddelen waarvan Opdrachtgever Linda op Locatie heeft geïnformeerd betreffende aanwezigheid van eventuele allergieën. Linda op Locatie is niet aansprakelijk voor eventuele letsel en/of schade aan Opdrachtgever en/of andere aanwezigen/deelnemers dientengevolge. 

 

Artikel 9 – Het inzetten van Artiesten en/of Sprekers

1. Linda op Locatie kan indien daartoe opdracht is gegeven Artiesten en/of Sprekers inzetten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Bij het inzetten van Artiesten stelt Linda op Locatie de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ingezette Artiesten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

2. Opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde Artiest, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

3. Opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat, hoewel de vorm van het Optreden in goed overleg met de Artiest door de Opdrachtgever wordt bepaald, de Artiest volledig onafhankelijk is in de wijze van uitvoering van het Optreden en dat de Artiest over zijn inhoudelijke bijdrage zelf de eindzeggenschap heeft.

4. Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen.

5. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal deze rechten zelf dienen te vergoeden.

6. Artiest is gehouden zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever, waar dit betreft de volgorde van een programma, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Artiest is gehouden in collegialiteit met ander optredende artiesten en dergelijke samen te werken en medewerking te verlenen aan een goed verloop der bijeenkomst.

7. Artiest is bereid zich te richten naar de wensen van Opdrachtgever van de bijeenkomst/voorstelling c.q. het bezoekende publiek, speciaal waar het betreft de keuze van het repertoire en performance. Toegiften en dergelijke geven geen recht op extra betaling, tenzij dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

8. Opdrachtgever garandeert het volgende:

 1. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van Artiest, toeleverancier en/of Linda op Locatie. Tevens zorgt de opdrachtgever voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
 2. Opdrachtgever zal zorgdragen dat Linda op Locatie tijdig alle benodigde informatie heeft verkregen over het Optreden, waaronder over de locatie van het Optreden.
 3. dat Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
 4. dat er voor Artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
 5. dat, indien blijkt dat de populariteit van Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Linda op Locatie gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
 6. dat Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
 7. dat Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een gratis eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het Evenement langer dan 4 vier uur duurt;
 8. dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

9.Linda op Locatie zal er zorg voor dragen dat de Artiest tijdig voor de aanvang van het Optreden aanwezig is met al hetgeen voor het Optreden benodigd is, tenzij anders overeengekomen.

10. Het door Linda op Locatie met de Opdrachtgever vooraf besproken en schriftelijk in de Artiestenovereenkomst vastgelegde tijdstip en tijdsduur van Optreden is bindend. Wanneer de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van het Optreden een verzoek doet het overeengekomen eindtijdstip te verschuiven, is de Artiest, dan wel Linda op Locatie gerechtigd het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van het eindigen van het Optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Linda op Locatie of Artiest geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden te (laten) vervaardigen.

12 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Linda op Locatie geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam en/of beeltenis van Artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het Optreden te verkopen.

13. Indien Opdrachtgever de naam en/of beeltenis van Artiest in publiciteitsmateriaal dan wel uitnodigingen met betrekking tot. het Evenement wenst te gebruiken, dan zal het publiciteitsmateriaal of de uitnodiging zelf, alsmede de wijze waarop of dan wel de voorwaarden waaronder dit gebeurt, vooraf moeten worden overeengekomen met Linda op Locatie namens Artiest.

 

Artikel 10 – Bemiddeling en feitelijke projectuitvoering

1. Linda op Locatie kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een Sponsors ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden.

2. De dienstverlening van Linda op Locatie is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van projectwerkzaamheden worden te allen tijde verricht door Sponsors waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Linda op Locatie is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

3. Linda op Locatie kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze Sponsors

4. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Linda op Locatie namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

5. Linda op Locatie kan indien daartoe opdracht is gegeven via Sponsors zorg dragen voor content creation. Opdrachtgever zal Linda op Locatie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. Het creëren van content is een uiting van creativiteit en smaak.  Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Linda op Locatie die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die Sponsors hanteren.

7. Linda op Locatie kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst externe factoren naar inzicht van Linda op Locatie een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 11 – Adviezen 

1. Linda op Locatie kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Linda op Locatie de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door Linda op Locatie verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken bindend advies. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Linda op Locatie verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Linda op Locatie wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Linda op Locatie gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Linda op Locatie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal Linda op Locatie schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 12 – Drukwerk 

1. Indien overeengekomen zal Linda op Locatie drukwerk voor Opdrachtgever verrichten.  De omvang van de verplichting om de door Linda op Locatie opgeleverde design te laten drukken strekt zich tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Hierbij komen partijen tevens de specificaties overeen met betrekking tot het drukwerk, waaronder in ieder geval wordt verstaan het aantal bedrukkingen, het formaat van de bedrukkingen en de kleur. 

2. Linda op Locatie zal een derde inschakelen om het drukwerk te verzorgen. Indien de overeenkomst ziet op drukwerk zijn de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing. 

3. Opdrachtgever dient eerst akkoord te geven alvorens het opgeleverde design gedrukt wordt. Linda op Locatie is nimmer aansprakelijk voor kennelijk tik-, zet- en drukfouten. 

4. De kleuren van de designs zoals weergegeven worden in het voorbeeld waar Opdrachtgever akkoord op dient te geven kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit. 

5. Opdrachtgever dient nadat hij akkoord is gegaan met het gegeven voorbeeld het opgeleverde resultaat te accepteren. 

 

Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Linda op Locatie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Diensten, zal Linda op Locatie Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Linda op Locatie de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Linda op Locatie gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 

Artikel 14 – Verzending Producten

1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

2. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Linda op Locatie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Indien Producten worden bezorgd door Linda op Locatie of een externe vervoerder is Linda op Locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Indien Linda op Locatie gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Linda op Locatie ter beschikking heeft gesteld. 

5. Linda op Locatie behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 15 – Verpakking en transport Producten

1. Linda op Locatie verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Linda op Locatie geleverde zaken, blijven eigendom van Linda op Locatie totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Linda op Locatie gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Linda op Locatie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Linda op Locatie haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Linda op Locatie of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Linda op Locatie zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Linda op Locatie heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Linda op Locatie. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Linda op Locatie zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Linda op Locatie worden vergoed door Opdrachtgever.  

7. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Linda op Locatie verlaten. 

 

Artikel 17 – Software

1.  Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Software  van Linda op Locatie te beschermen, en de op de Software rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 

2. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking te stellen aan personen buiten zijn bedrijf. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gedragingen van personen die onder zijn inloggegevens worden verricht. 

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Software voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen. De Software  mag niet onrechtmatig worden verspreid en/of op eigen of andere website worden geplaatst. 

5. De Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 aan Linda op Locatie, wanneer Opdrachtgever zich niet houdt aan de in lid 6 en 7 van dit artikel genoemde verboden.

6. Linda op Locatie stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de Software gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Software is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt aan deze voorwaarden. Het gebruik van de Software kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Linda op Locatie aangepast worden.

7. Linda op Locatie is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Software door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt. Opdrachtgever mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.

8. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Software , dan wel de Software bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Software uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt. 

9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Linda op Locatie. Linda op Locatie is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van haar toestemming.  

10. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Linda op Locatie uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.

11. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Software schriftelijk te melden aan Linda op Locatie, waarna Linda op Locatie. Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Linda op Locatie gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

12. Linda op Locatie staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden Software, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren. 

 

Artikel 18 – Ter beschikking stelling van de Software

1. Linda op Locatie zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de Software afleveren dan wel online voor aflevering beschikbaar stellen aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever aanvaardt de Software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Linda op Locatie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Linda op Locatie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Linda op Locatie aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 

3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.  Linda op Locatie spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

4. .Linda op Locatie staat er niet voor in dat de Software zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Linda op Locatie spant zich in om fouten in de Software  binnen een redelijke termijn te herstellen. Linda op Locatie is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de Software  in gebruik wordt genomen. Gebreken in Software dat niet door Linda op Locatie ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 

 

Artikel 19 – Beschikbaarheid van de Software/saas-dienst

1. Linda op Locatie zal het nodige onderhoud aan de Software verrichten. Linda op Locatie streeft ernaar om zich in te spannen de Diensten en de toegang tot de Software hiertoe voor zover mogelijk ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever.

2. Linda op Locatie zal Opdrachtgever van dit onderhoud zoveel mogelijk op de hoogte proberen te stellen, maar is hiertoe niet verplicht. Linda op Locatie is nimmer aansprakelijk tot het betalen van schadevergoeding in verband met het onderhoud en het niet beschikbaar zijn van de Dienst.

3. Linda op Locatie is gerechtigd, indien er naar haar uitsluitende oordeel gevaar bestaat voor het correct functioneren van de Software, het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten. Linda op Locatie is voorts gerechtigd maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om het naar behoren functioneren van de Software te kunnen waarborgen.

4. In alle andere gevallen van het niet beschikbaar zijn van de Dienst waaronder begrepen maar niet beperkt tot, storingen of overmacht, zal Linda op Locatie zich ook inspannen om Opdrachtgever zoveel mogelijk op de hoogte te stellen over de aard en de duur van de onderbreking van de Diensten.

5. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan anderen of de servers van Linda op Locatie schade wordt toegebracht. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Linda op Locatie is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 

7. In geval van extreem veel dataverkeer is Linda op Locatie gerechtigd naar eigen inzicht de Software tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Linda op Locatie.

8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 20 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Linda op Locatie voert haar de locatie tours uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Linda op Locatie opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Indien overeengekomen, wordt reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Linda op Locatie haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Linda op Locatie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Linda op Locatie. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 21 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Linda op Locatie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Linda op Locatie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Linda op Locatie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Linda op Locatie de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Linda op Locatie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Linda op Locatie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Linda op Locatie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 23 – Opschorting en ontbinding

1. Linda op Locatie heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Linda op Locatie gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. Linda op Locatie is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Linda op Locatie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Linda op Locatie te vergoeden voor elk financieel verlies dat Linda op Locatie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 24 – Overmacht

1. Linda op Locatie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Linda op Locatie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Linda op Locatie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Linda op Locatie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Linda op Locatie of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Linda op Locatie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Linda op Locatie is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 25 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Linda op Locatie alleen geacht te bestaan indien Linda op Locatie dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Linda op Locatie, is Linda op Locatie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Linda op Locatie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Linda op Locatie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Linda op Locatie in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door Linda op Locatie leidt tot aansprakelijkheid van Linda op Locatie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Linda op Locatie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. Linda op Locatie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Linda op Locatie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Linda op Locatie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Linda op Locatie.

6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Linda op Locatie nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Linda op Locatie haar eigen advies.

7. Linda op Locatie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Linda op Locatie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. In geen geval is Linda op Locatie aansprakelijk indien de door haar ingezette Artiesten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan Linda op Locatie kenbaar heeft gemaakt en Linda op Locatie expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd. 

9. Linda op Locatie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Software, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Software.

10. Aansprakelijkheid van Linda op Locatie voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. 

11. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer en/of mobiele telefoon, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Linda op Locatie hiervoor aansprakelijk.  

12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Linda op Locatie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Linda op Locatie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Linda op Locatie. 

 

Artikel 26 – Geheimhouding

1. Linda op Locatie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Linda op Locatie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Linda op Locatie is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Linda op Locatie opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Linda op Locatie steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Linda op Locatie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Linda op Locatie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Linda op Locatie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Linda op Locatie aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Linda op Locatie vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Linda op Locatie vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Linda op Locatie is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Linda op Locatie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 27 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Linda op Locatie waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Linda op Locatie en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten van derden, die via Linda op Locatie ter beschikking gesteld worden aan Opdrachtgever, blijven eigendom van deze derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever een aanvullende licentie af te nemen te behoeve van het gebruik van hetgeen via de derde ter beschikking is/wordt gesteld.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Linda op Locatie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van https://lindaoplocatie.nl/. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Linda op Locatie opgeleverde zaken, dient Linda op Locatie expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Linda op Locatie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 28 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Linda op Locatie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Linda op Locatie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Opdrachtgever en van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart Linda op Locatie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Linda op Locatie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 29 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Linda op Locatie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@lindaoplocatie.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Linda op Locatie de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Linda op Locatie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 30 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Linda op Locatie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Linda op Locatie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Linda op Locatie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

IJsselstein, 29 juni 2021